christinevision.com - online fashion shop
Меню

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

На

Онлайн платформата

http://christinevision.com/

дата на публикуване: 14.02.2022 г.

дата на влизане в сила: 14.02.2022 г.

1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1.(1)Настоящите общите условия на CHRISTINE уреждат правилата за използването на платформата www.christinevision.com.

(2)Настоящите общи условия уреждат сключването на договор за покупко-продажба между търговец, който предлага свои стоки чрез платформата www.christinevision.com и клиент/купувач.

(3)Общите условия уреждат и сключването на договор за покупко-продажба от разстояние  между клиент и CHRISTINE, когато последния продава свои стоки в платформата.

(4)Настоящите общи условия уреждат и използването на платформата, под каквато и да е форма, като например разглеждане на продукти, покупка на стоки и други възможни начини на използване.

2. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 2.(1)КРИСТИНЕ ВИЖЪН ГРУП ООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. Рила 9, с ЕИК 204802081.

(2) КРИСТИНЕ ВИЖЪН ГРУП ООД администрира и управлява електронния магазин (сайт, платформа, онлайн магазин) с домейн http://christinevision.com/.

(3) Връзка със CHRISTINE може да направите на телефон +359 988 328 806 или чрез имейла [email protected]. Oбаждането от клиента ще се таксува, съгласно условията на плана и тарифата на мобилния му оператор.

3.ДЕФИНИЦИИ

Чл. 3. Общите условия включват следните дефиниции:

 1. Клиент, потребител, или купувач - всяко пълнолетно физическо лице, юридическо лице или друга правна организация, или правно образувание, което:

-  използва платформата по всякакъв начин и разглежда нейното съдържание чрез употребата на интернет връзка или я използва(свързва се с търговеца) чрез други комуникационни начини (например  телефон) без да прави поръчки и без да сключва договор за покупко-продажба от разстояние;

- е заявило създаване на акаунт/профил в платформата,  чрез попълване на данни във формуляр за регистрация и след като  е дало своето съгласие да спазва  настоящите общи условия;

- е създало профил, след одобрение на заявката и след регистрация от Christine;

- използва платформата през своя акаунт/профил, като разглежда интернет магазина, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние със Christine през Платформата.

- използва платформата без да създава акаунт/профил, като разглежда интернет магазина, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние със Christine през Платформата, след като  е дало своето съгласие да спазва  настоящите общи условия.

 1. Продавач или Търговец на платформата може да е всяко лице, което предлага стоки на клиенти чрез използване на платформата и има сключен договор за търговско представителство или друг договор за това с Christine. Продавач или Търговец може да бъде и Christine, когато предлага от свое име и за своя сметка продукти на платформата. Christine предлага стоки от свое име и за своя сметка, когато ясно до всеки продукт или на снимката на всеки продукт е посочено наименованието Christine.
 2. Договор - това е договора за покупко-продажба от разстояние на стоки между търговеца и клиента, сключен чрез използване на платформата. Договорът включва настоящите общи условия за ползване на интернет магазина, които се приемат за едно цяло с договора за покупко-продажба от разстояние, като двете се тълкуват заедно и неразделно един от друг. Договорът включва и всяка друга устна или писмена договорка между клиента и търговеца, във връзка с покупко-продажбата на избраната от купувача стока.
 3. Сайт или Платформата, или онлайн магазин - електронния магазин, който може да се посети от клиента, чрез използване на интернет, на уеб адреса/ домейна - http://christinevision.com/и неговите поддомейни, както и чрез използване на мобилни и други интернет приложения.
 4. Съдържание на онлайн магазина/платформата - цялата информация на платформата, която е достъпна за клиента, чрез използване на интернет, независимо с какво устройство се използва, като например:
 • данни на търговеца или christine;
 • всякакъв текст на платформата;
 • предлаганите тарифи и оферти от продавача, независимо за какъв период са обявени;
 • всякаква информация за стоките(снимки, цени, описание и др.);
 • съобщенията от клиента към Christine ( негов сътрудник или служител ), изпратени чрез електронни - комуникационни средства или други комуникационни канали;
 • всяка друга информация, предоставена от Christine ( негов сътрудник или служител ) на клиента, във връзка с използването на платформата и закупуване на продукти;
 • всяка друга информация, която е свързана с използването на платформата и сключването на договор за покупко-продажба от разстояние.
 1. Профил или Акаунт - раздел / страница от платформата, който съдържа информация за Клиента, като лични данни ( адрес, телефон, име, имейл и други), историята на поръчките, както и други действия на потребителя/клиента във връзка с използването на платформата.
 2. Kоличка - раздел/страница в интернет магазина, която може да се посещава със или без използването на профила и която позволява на клиента да добавя стоки.
 3. Поръчка - набор от действия, осъществени на платформата, чрез които купувачът заявява на продавача желанието си за купуване на стоки. Поръчката се счита за направена, когато е приключена/завършена. Това се осъществява след изпращането на поръчката към търговеца, след преминаване на всички стъпки в интернет магазина.
 4. Стока - всеки продукт, намиращ се на Платформата.
 5. Кампания - това са съобщения, които целят да рекламират и популяризират онлайн магазина или стоките, ако в самите съобщения не е посочено друго предназначение. Кампанията се провежда за определен период от време, който се определя от Продавача или Christine.
 6. Търговски съобщения - всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни - комуникационни канали и което съдържа обща или конкретна информация относно:

- оферти и промоции;

- стоките, които са поръчани или добавени в количката, или информация за други подходящи продукти за съответния клиент;

- други търговски съобщения, свързани с използването на платформата, като например пазарни и потребителски проучвания, както и търговски съобщения, необходими за сключването или изпълнението на задълженията на търговеца или на Christine по договора за покупко-продажба от разстояние.

 

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.4. (1) Общите условия на CHRISTINE обвързват всички клиенти/ потребители на платформата. Ако клиентът използва платформата, под каквато и да е форма (например разглеждане на продукти, покупка на стоки и други възможни начини на използване), това означава, че клиентът безусловно се съгласява с настоящите общи условия. Ако клиентът използва платформата, по който и да е начин, това означава, че последният  се е запознал внимателно с тях и се съгласява, че ще ги спазва. CHRISTINE предлага през платформата свои стоки на клиентите и предлага стоки на други търговци, с които има договор, от тяхно име и за тяхна сметка.

(2)CHRISTINE си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на платформата периодично. Всяка изменена версия на общите условия ще бъде публикувана на платформата. Общите условия могат  да се противопоставят на клиентите от момента, в който са публикувани на платформата, ако са влезли в сила. Противопоставянето означава, че CHRISTINE или търговецът, който предлага/продава свои стоки на платформата и има договор във връзка с това с CHRISTINE, може да се позове на документа с общите условия и неговите разпоредби, ако възникне спор в отношенията  между продавача( CHRISTINE или друг търговец) и купувача. За тази цел документът с актуалните общи условия ще се намира в Платформата с дата на влизане в сила и с дата на публикуване. Към всяка сделка между търговеца и клиента през платформата се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на изпращане/ приключване/ завършване на поръчката.

(3) CHRISTINE се стреми да поддържа точността на съдържанието, публикувано на платформата, което включва снимки, описание, цени и друга информация, съгласно определението за съдържание в раздел дефиниции. Въпреки това е възможно да се допуснат технически грешки в съдържанието на платформата. В тази връзка всеки клиент трябва да има предвид, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, като доставените продукти могат да се различават от изображенията. Последните имат за цел да изградят ориентировъчна представа за типа и външния вид на стоката, която се предлага.  Изображенията нямат за цел да представят продукта в пълна точност и е възможно те да не отговарят визуално по абсолютно същия начин на избраната стока. Продавачът, който предлага свои стоки и CHRISTINE не носят отговорност за такива несъответствия. Всеки търговец, предлагащ свои стоки на платформата (независимо дали на основание договор за търговско за  представителство с CHRISTINE или на основание друг договор с CHRISTINE) носи самостоятелна отговорност за предоставеното съдържание на CHRISTINE относно продуктите си, както и за спазването на закона за защита на потребителите в тази връзка.

(4) Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Ако клиентът посети друг сайт(който не се управлява от CHRISTINE), използвайки връзка/линк от интернет магазина на CHRISTINE, то последният не носи отговорност за политиката на поверителност,съдържанието и информацията  на този друг уебсайт.

(5) Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не води до недействителност или на неприложимост на останалите разпоредби в общите условия.

(6) CHRISTINE дава правото на всеки клиент да се регистрира в платформата и да създаде профил. Акаунтът се създава чрез формуляр за регистрация и се използва след въвеждане на имейл адрес и парола. Създаденият профил позволява на купувача да изпрати поръчка към продавача без да се съгласява допълнително с общите условия. Клиентът е отговорен за достоверността на цялата информация, въведена в акаунта. Преди създаването на акаунт, клиентът предварително се съгласява с общите условия.

(7) Ако клиентът злоупотребява с правата си и по този начин вреди на даден търговец или на CHRISTINE или на други клиенти, CHRISTINE може да ограничи достъпа на клиента до профила му, до възможността да поръчва стоки, до използване на определен платежен метод или до други функции в платформата. Клиентът има правото да иска от CHRISTINE информация за причините, които са довели до ограничаване на правата му във връзка с използването на платформата или на акаунта му. Клиентът може да използва информацията в раздел контакти за връзка с CHRISTINE или да използва съответния формуляр, ако има такъв. В случай на ограничаване на правата на клиент, CHRISTINE не носи отговорност за евентуалните вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи от това действие.

 (8)Всички крайни цени на стоки в платформата са обявени на съответната страница на продукта, в лева (BGN) с включено ДДС, ако търговецът или CHRISTINE е регистриран по ЗДДС или без включено ДДС, ако съответния търговец, предлагащ избраната стока или CHRISTINE не е регистриран по ЗДДС и всички други данъци и такси, съгласно приложимото законодателство на България и ЕС. Във всички случаи, клиентът заплаща само крайната цена, така както е описана до съответната стока в платформата. Крайните цени не включват разходите за доставка. Такива допълнителни разходи са дължими от потребителя и се плащат на превозвача.

(9) CHRISTINE може да определи и посочи в Платформата цена за фиксирана ставка за доставка на стоката. Ако няма обявена цена за фиксирана такса за доставка или срещу нея пише 00.00 лева това означава, че клиентът заплаща таксата за доставка, в съответствие с изискванията и тарифите на превозвача в съответната държава, от/към която се изпраща.  Ако в платформата е  посочена такса за доставка в размер на 00.00 лева, това означава единствено, че CHRISTINE не е калкулирал таксата за доставка в цената на стоката.

(10) Основните характеристики на стоките са описани на страницата на съответната стока в платформата. Ако на дадена стока, която не се предлага/продава лично от CHRISTINE, а се предлага/продава от друг търговец в платформата, няма описани характеристики, това  означава, че съответния Търговец не я е предоставил на CHRISTINE. В този случай CHRISTINE не носи отговорност за описанието на стоките и техните характеристики, съгласно чл. 49 от закона за защита на потребителите на друг търговец, което описание и информация последния е трябвало, но не е предоставил на CHRISTINE.

(11)Всички стоки, които не са собственост и не се продават самостоятелно от CHRISTINE, се предлагат   от името и за сметка на търговеца, който ги продава чрез платформата.

 

5.ПОРЪЧКА

 

Чл.5.(1)За да изпрати поръчка към търговеца или CHRISTINE , клиентът трябва да извърши набор от действия (стъпки) в платформата.

 (2)Клиентът избира стока от онлайн магазина и я добавя в количката, като натисне съответния бутон с наименование „Купи“ или с друго подходящо наименование, което ясно и точно олицетворява избора на стока. Количката съдържа всички избрани от него продукти. Клиентът може да поръча тези стоки веднага след момента на добавянето в количката или на по-късен етап, както може и да не прати/ приключи/завърши поръчка за стоките, поставени в количката. Клиентът може да завърши (приключи и изпрати) поръчка към търговеца, след като извърши всички действия, посочени в платформата, като например попълване на данни за доставка, съгласяване с общите условия и други. Ако даден продукт е добавен в количката, но поръчката не е завършена (приключена/изпратена) от клиента чрез посочените от CHRISTINE стъпки в платформата, това няма да доведе до регистрация( изпращане ) на поръчката и съответно закупуване на съответната стока.

 (3)Клиентът се задължава да посочи правилни ( това са актуални, верни, пълни и точни ) данни, когато изпраща поръчката. Ако клиентът не е посочил правилно съответните данни търговецът и/или CHRISTINE имат право да анулират (да откажат да изпълнят) поръчката, за което действие търговецът и/или CHRISTINE ще  уведоми клиента. Нито продавачът, нито CHRISTINE, нито клиентът  ще носи отговорност и нито една от тези страни няма право на обезщетение, ако продавачът и/или CHRISTINE анулира поръчката на основание неправилно попълнени данни.  Продавачът има право да анулира поръчката и по други причини и случаи, предвидени в законодателството на ЕС и Р. България.

(4)Клиентът дава правото на продавача и на CHRISTNE да се свърже с него с цел изпълнение на направената поръчка. Търговецът и CHRISTINE имат право да се свържат с клиента по всички възможни начини, които съвременните комуникационни средства позволяват, като например информационни-комуникационни технологии, телефон и други.

 

6.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

Чл. 6. (1) За да се сключи договор за покупко-продажба от разстояние е необходимо да се осъществят следните етапи:

 1. Клиентът заявява желание да закупи съответната стока. Заявката се счита за получена след като клиентът завърши (приключи поръчката и я изпрати) на CHRISTINE, чрез използване на съответния формуляр на платформата. Поръчката се завършва (приключва/регистрира) в платформата след преминаване на определени стъпки (например избор на продукти и характеристики на стоки, попълване на данни и др.), които се визуализират в интернет магазина. Изпращането (завършването) на поръчката се прави по електронен път чрез използване на профила, ако потребителят има създаден акаунт или по електронен път без използване на профил. Клиентът извършва действията и стъпките по изпращане на поръчката самостоятелно. По желание на клиента поръчката може да се регистрира/изпрати в платформата и от служител( сътрудник ) на CHRISTINE, ако клиентът не може да я осъществи самостоятелно.
 2. След завършване (регистрация/приключване) на поръчката, CHRISTINE ще изпрати уведомление до потребителя за получаване на поръчката. Това не означава, че продавачът и/или CHRISTINE поема ангажимент да изпълни поръчката или че се съгласява да сключи договора за покупко-продажба от разстояние, а служи единствено за информация на клиента. Това уведомление ще се изпрати по електронен път. При извънредни обстоятелства, когато има технически проблем с платформата или трудности в комуникацията, или непълнота в данните, продавачът и/или CHRISTINE може да използва телефон. Клиентът получава информация в уведомлението за получаване на поръчката, по електронен път, че последната е със статус изчакваща,  със статус  „не е изпратена“ или с друг подходящ израз.
 3. Договорът за покупко-продажба от разстояние между клиента и съответния търговец, се счита за сключен, след като клиентът получи на електронната си поща или по друг начин (смс или телефон), че поръчката е изпратена. До този момент ( изпращането на стоката чрез куриер ) търговецът не приема за сключен договорът за покупко-продажба от разстояние. За изпращане на поръчка се използва превозвач.

(2)Договорът за покупко-продажба от разстояние включва настоящите общи условия и всички други писмени и устни договорки между клиента и търговеца, във връзка с покупката на стоката.

(3)Всички стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата, независимо дали е отбелязано изрично в платформата или в описанието на съответната стока. Продавачът има правото да откаже да достави на клиента поръчаните или платените стоки, поради изчерпване на складовата наличност( изчерпване на количествата ) или поради други обективни причини.  Продавачът и/или CHRISTINE ще уведоми клиента чрез електронни средства или телефон за отказа за доставка на стоките, като в платформата ще се отрази статус“ Отказана“.  Поръчката може да бъде „Отказана“ от продавача и/или CHRISTINE, ако клиентът е заявил желание по телефон или имейл, че се отказва от поръчката и ако е направил това преди нейното изпращане (сключването на договора от разстояние)по куриер, като в платформата ще се отрази статус“ Отказана“.  В такива случаи, единствената отговорност, която продавачът носи е да върне цената на клиента, ако тя е предварително платена.

(4)Клиентът може да упражни правото си на отказ от договора, сключен от разстояние в срок от 14 дни от датата на получаването от клиента на поръчаната и/или закупена стока или получаването на тази стока от трето лице. Клиентът може да се откаже от договора без да посочва основания/причини за това в посочения законов срок. За да се спази срока за отказ от договора е достатъчно клиентът да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора на търговеца директно или чрез CHRISTINE. Когато потребителят е поръчал много стоки от един и същи търговец, с една поръчка, които се доставят отделно, срокът от 14 дни тече от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната доставена стока. Когато потребителят е поръчал много стоки от различни търговци, с една поръчка, които се доставят отделно, срокът от 14 дни важи за всеки отделен търговец самостоятелно и тече, от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната доставена стока от съответния търговец. Търговецът, по своя инициатива, може да даде и по-дълъг срок, което трябва да е изрично споменато в съобщение към клиента, свързано със съответната поръчка или по друг изричен начин. Съобщението може да се даде от CHRISTINE и/или от другия търговец. Клиентът може да осъществи връзка с търговеца чрез CHRISTINE с цел с отказ от договора, сключен от разстояние, на посочените в платформата телефони или имейли. След получаване на съобщение за отказ,  търговецът или CHRISTINE ще осъществи връзка с клиента, за да се определи начина за вземане на стоката – чрез офис на превозвач или на адрес. Всяко връщане на стока, купена от продавача, е за сметка на клиента. Търговецът очаква от клиента да върне обратно стоките на адреса, от който са били изпратени от продавача без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който клиентът е информирал търговеца или CHRISTINE за отказа си от настоящия договор.

(5)Ако търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на клиента, докато не получи стоките.

(6)Търговецът ще възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при поръчката или чрез друго платежно средство, по договорка между клиента и търговеца.

(7)Само клиент, който е потребител, съгласно закона за защита на потребителите(ЗЗП), има право на отказ от сключения договор за покупко-продажба от разстояние. Ако клиентът е поръчал няколко бройки от един вид стока, правото на отказ се прилага само при положение, че клиентът е разпечатал само един продукт, а останалите продукти от същия вид са върнати на търговеца без да се нарушава тяхната опаковка, т.е. са запечатани.

(8)Клиентът също така може да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ към CHRISTINE или търговеца. Ако клиентът използва тази възможност, търговецът или CHRISTINE  ще  изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

 

Прекратяване на договора за покупко-продажба от разстояние

 

(9)Договорът за покупко-продажба от разстояние се прекратява в следните случаи:

 • при смърт, прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.
 • Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят е в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До …………………………………

 

 

със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………………..

 

С настоящото уведомление заявявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

 

…………………………………………………. /наименование на стоката/

…………….…………………………………………………/номер на стоката/

…………………./дата на поръчка/

 

…………………. / дата на получаване от потребителя/

 

………………………………………………………………………../име на потребителя/

 

……………………………………………………………. /адрес на потребителя/

 

………………. …………………………….

 

/Дата/ /подпис на потребителя/(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата ……………………………….

 

7.СТОКИ БЕЗ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

Чл.7. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор за покупко-продажба от разстояние, когато той е сключен:   

- за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

- за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

- за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

- други случаи, съгласно закона.

 

8. ЦЕНИ, ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

 

Чл.8.(1) Цените за всяка стока на платформата са обявени в лева. Цените включват всички данъци и такси, съгласно приложимото българско и европейско право. Цената и начинът на плащане са посочени в платформата в хода на процеса на избор на съответната стока и изпращане на конкретната поръчка. Клиентите с местоположение в Р. България, както и всички други държави могат да заплащат стоките само в лева (BGN).

(2) Поръчки на продукти на стойност над 3 000 лева за продукти на един търговец не могат да се плащат при доставката на стоката от куриера, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта. Изпълнението на поръчки над 3 000 лева се приемат с изрично съобщение от търговеца или от CHRISTINE, след разрешение от съответния търговец, към клиента, изпратено по електронен път. Срокът за плащане е 5 работни дни от датата на изпращане на съобщението, с което търговецът или CHRISTINE потвърждава, че приема поръчката или до деня на доставка на стоката от превозвача. Плащането се извършва по банкова сметка на съответния търговец, като клиента ще бъде уведомен за банковата сметка на съответния търговец от последния или от CHRISTINE. Избраният вариант, относно срока за плащане, се определя от търговеца, като за това се уведомява купувача, с изпращането на съобщението за приемане на поръчката, изпратено от търговеца или CHRISTINE.

(3) Поръчки на продукти на стойност под 3 000 лева за продукти на един търговец се заплащат от клиента при доставката на стоката от куриера(превозвача).

(4) Продавачът издава фактура или касов бон на клиента за поръчаните и доставени стоки. Фактурата или касовия бон се издават  въз основа на информацията, посочена от клиента в поръчката, като последния се съгласява да я получи по електронен път. Клиентът е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна. При наличие на повече от един адрес, за целите на фактурирането ще се използва този, който е посочен за основен.

 

9.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

Чл.9. С цел изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба с клиента, продавачът има право да използва подизпълнители, като например превозвачи ( куриери ), както и други лица, ако това е необходимо. Търговецът и/или CHRISTINE не е задължен да иска съгласието на клиента за използването на подизпълнители.

 

10.ДОСТАВКА НА СТОКИ

 

Чл.10. (1) Продавачът доставя поръчаните стоки на клиента чрез куриер( превозвач ) до адреса, посочен от клиента в поръчката или до офис на куриера, по избор на клиента. Ако клиентът не е избрал конкретен офис на куриера, това се прави от търговеца.

(2) Ако клиентът посочи, че желае стоката да бъде доставена до вратата му, той трябва да напише съответния етаж във формуляра, който попълва преди изпращане на поръчката. В противен случай пратката ще бъде доставена до сградата, която се намира на посочения от клиента адрес. Доставки до адрес се извършват, ако е възможно да се осъществи лесен достъп с товарен автомобил до сградата, която се намира на посочения от клиента адрес. В противен случай пратките се доставят до офис на превозвача.

(3) Търговецът извършва доставка на стоките, чрез използване на превозвач, на територията на Р. България, както и на територията на страните от Европейския Съюз, без Кипър.

 (4) Доставката на стоката ще се извърши най-късно до 30 дни от предаването на куриера за клиенти на територията на Р. България и най-късно до 60 дни за клиенти на територията на други страни-членки от ЕС без Кипър. Въпреки това търговецът ще се стреми, без това да го обвързва правно, да извърши доставката до 7 дни от предаването на куриера за клиенти на територията на Р. България и до 14 дни за клиенти на територията на други страни-членки от ЕС без Кипър.

 

11.ГАРАНЦИИ

Чл.11. Поради естеството си, някои стоки в платформата, не могат да имат търговска гаранция. Ако дадени стоки имат търговска гаранция, тя ще бъде отбелязана в описанието на съответната стока. За търговската гаранция отговаря търговецът, който предлага стоките. За използване на търговска гаранция клиента трябва да се обърне към съответния търговец, като CHRISTINE може да съдейства за осъществяване на контакт с него. Всички стоки се ползват със законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно приложимото законодателство.

 

 

12.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА НА СТОКАТА

 

Чл.12. (1) Прехвърлянето на собствеността на стоката от продавача се осъществява с предаването на стоката от куриера на клиента и след извършване на плащане от клиента по избрания от него начин. Ако плащането се осъществи чрез банкова карта или по банков път, собствеността се прехвърля след плащането, но не преди предаването на стоката. Ако избраният начин е  наложен платеж собствеността се прехвърля , когато клиентът получи стоката и след предаването на цената на куриера, което се доказва с подпис на клиента на транспортния документ.

(2) Предходната алинея се прилага за потребители, съгласно закона за защита на потребителите (ЗЗП), като за всички останали клиенти се прилагат императивните норми на българското гражданско и търговско законодателство.

13.ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл.13. (1) CHRISTINE има право на интелектуална собственост върху цялото съдържание, публикувано на платформата, включително върху следното, но без да се ограничава до него:

 • лога;
 • всички изображения на продукти;
 • рекламни изображения;
 • други изображения на платформата, за които търговецът има право на собственост, създадени са от него или са придобити по друг законосъобразен начин;
 • всички надписи и текстове;
 • мултимедия;
 • търговските символи и означения;
 • динамичните символи;
 • друго съдържание , свързано с платформата, което е собственост на определен търговец или на CHRISTINE, създадено е от него или е придобито по друг законосъобразен начин.

(2) Клиентът няма право да копира, разпространява, публикува, предоставя, променя по какъвто и да е начин съдържанието на платформата или части от него. Клиентът няма право  да прехвърля, продава, разпространява материали, свързани с интелектуалната собственост (цялото съдържание на платформата) на търговеца или на CHRISTINE.

(3) Клиентът може да използва интелектуалната собственост  само за лични, но не и за търговски цели. Съдържанието може да се използва за търговски цели, но само и единствено, ако клиентът е получил изричното и писмено съгласие на търговеца или на CHRISTINE, в зависимост чия е собствеността. Съдържанието може да се използва само за тези търговски цели, за които е предоставено позволение  от търговеца или CHRISTINE и то по начина и в срока, които са оказани от последните. Всяко друго използване ще се счита за нарушаване правата на интелектуална собственост на търговеца.

(4) Нито договора за покупко-продажба от разстояние, нито каквото и да е друга договорка във връзка с него не се счита като разрешение от търговеца или от CHRISTINE към клиента, да използва интелектуалната собственост на продавача или на CHRISTINE.

(5)Изпращането на цялото или части от съдържанието на платформата на клиента по никакъв начин няма да се счита за даване на съгласие за използване на интелектуалната собственост. Препращането на съдържание, чрез връзки и други онлайн способи на клиента, също няма да се счита за предоставяне на права за използване на интелектуалната собственост .

(6) Търговецът или CHRISTINE ще потърси правата си по съдебен ред, ако даден клиент наруши разпоредбите на общите условия и използва неправомерно интелектуалната собственост върху съдържанието на платформата и всички други компоненти, свързани с нея.

14.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Чл.14. (1) Клиентът се съгласява да предоставя свои лични данни на търговеца или на CHRISTINE за следните цели:

 

- създаване на профил чрез регистрация в платформата;

 - поддържане на профила на клиента;

- регистриране/приключване на поръчки с или без наличие на профил;

-  изпращане на продуктите, съгласно договора за покупко-продажба от разстояние;

- фактуриране;

- изпращане на всякакъв вид търговски съобщения;

- осъществяване на пазарни проучвания;

- анализ и проследяване на продажбите;

- анализ на  поведението на клиента и неговото потребление;

- разрешаване на спорове с клиенти във връзка договора за покупко-продажба или използването на платформата.

 

(2) Клиентът дава изрично съгласие на търговеца и на CHRISTINE да обработва личните му данни, като позволява на продавача и на CHRISTINE да се свързва с него, както и да предостави тези данни за връзка на трети лица с цел изпълнението на договора за покупко-продажба от разстояние, по-доброто обслужване на клиента и във връзка с правилното и законосъобразно използване на платформата, като например:

- куриери и партньори на търговеца или на CHRISTINE;

- доставчици на маркетинг услуги;

- държавни, общински или неправителствени организации, ако законодателството на Р. България или ЕС го налага;

- други партньори и контрагенти, свързани с дейността на търговеца или на CHRISTINE и стоките, които предлага на клиента.

(3) Клиентът дава съгласието си и позволява на търговеца и на CHRISTINE да обработва личните му данни, които доброволно е предоставил, за пазарни и потребителски проучвания. CHRISTINE няма да използва тези данни за рекламни цели, а само за аналитични проучвания във връзка с подобряване на онлайн магазина. Отговорите на клиента, дадени при попълване на анкети, на отделни въпроси или на други средства за анализ и събиране на информация за потребителски проучвания, няма да се изпращат на трети страни, нито да се публикуват в платформата.

 

15. ПОЛИТИКИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

 

Чл. 15. CHRISTINE обработва личните данни на клиентите, съгласно политиката за защита на лични данни, която е част от общите условия. Информация за нея може да намерите тук. Политиката за използване на бисквитки, която е част от общите условия, може да намерите тук.

16. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 16. (1) CHRISTINE  изпраща търговски съобщения на клиента само след дадено от него съгласие, което се прави от момента на създаване на профил в платформата и съгласяване с настоящите общи условия, както и от момента на изпращане на поръчка без използването на профил, но след като клиента се съгласи с общите условия.

(2) Клиентът се съгласява да получава тези търговски съобщения, които са свързани с изпълнение на поръчката и/или функционирането на профила и без които няма да е възможно да се осъществи комуникация  с него във връзка с  поръчката и осъществяване на доставката на стоката. Съгласието на клиента се дава и за тези търговски съобщения без които не е възможно правилното функциониране на профила или платформата.

(3) Клиентът дава съгласието си за получаване на търговски съобщения, свързани с предложения за купуване на други стоки, които са подходящи за използване заедно със закупената стока или други подобни стоки. Тези търговски съобщения се изпращат след като клиентът е закупил поне веднъж  стока от даден търговец или от CHRISTINE или е поставил стоки в „количката“.

(4) Клиентът дава съгласието си за получаване на търговски съобщения, свързани с потребителски проучвания и анализ на потреблението.

(5) Клиентът има право да оттегли съгласието си по предходните точки, по всяко време, като използва контактите за връзка с CHRISTINE, посочени на платформата или като кликне на линка за отписване, публикуван на съответното търговско съобщение. Отказът от даденото съгласие е насочен само до изпращането на търговски съобщения и не се счита за отказ от поръчката и договора за покупко-продажба от разстояние.

 

17.ОТГОВОРНОСТ И ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

Чл. 17. (1) Страните по договора за покупко-продажба от разстояние не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор).

(2)Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и предотвратено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

(3)Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

 18. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

 

Чл. 18. (1)Приложимо към настоящия договор в неговата цялост и към всички негови разпоредби е българското законодателство/българското материално право. Нито едно следващо изявление на търговеца към клиента или която и да е комуникация между търговеца и клиента няма да се тълкува в смисъл, че страните избират друго приложимо право. Единственото волеизявление на търговеца, с което се счита, че той се съгласява да промени приложимото право, се прави изрично и писмено чрез промяна на настоящите общи условия.

 (2)Всички спорове, възникнали между търговеца и клиентите, включително договора за покупко-продажба от разстояние, ще се разрешат по взаимно съгласиe, а при невъзможност от  компетентните български съдилища, в съответствие с българското законодателство.

(3)При всички несъответствия и противоречия между тези общи условия и съдържанието на платформата имат предимство общите условия.

 

 

Сравнение на продукти